Historie

Støtteforeningens stiftelse
Støtteforeningen blev oprettet den 27 februar 1978 i klubhuset på Hammershøj stadion. Initiativtagerne til at starte Støtteforeningen var IF. Trojkas formand Jørn Pedersen og næstformand Anders Knudsen, som havde lavet et forarbejde til Støtteforeningen at starte op på. Man havde lavet et sæt love og vedtægter, som skulle beskrive, hvilke opgaver Støtteforeningen skulle varetage. § 1, som uden tvivl var det vigtigste, var at yde såvel økonomisk som manuel støtte til IF. Trojka.
Initiativtagerne havde også håndplukket den første bestyrelse og var således sikker på, at foreningen ville komme til at virke og fungere efter hensigten. Seks personer, som nok ikke var helt tilfældig valgt, skulle sammen med IF. Trojkas næstformand Anders Knudsen danne den første bestyrelse.
De 6 personer var Jens Eriksen, Svend Pedersen, Legård Johnsen, Jonna Sørensen, Per Jensen, Christen Møller.
IF. Trojka gav en startkapital på 1000 kr. som kassebeholdning og så kunne man ellers gå i gang med arbejdet.

I gang med opgaverne
Støtteforeningen første opgave blev at arrangere sportsfest på Hammershøj Stadion, og det blev også det eneste arrangement i opstartåret 1978. Støtteforeningens regnskab balancerede med 8.100 kr. Der blev overført til IF. Trojka 7.000 kr.
Nu var så Støtteforeningen startet, og i 1979 opførte man dilettant 2 gange først i februar og senere i oktober. Sportsfesten gav i 1979 et overskud på 10.000 kr., og man overlod 3.500 kr. til IF. Trojka. Kassebeholdningen var nu steget til 11.500 kr.
I 1980 startede vi med at arrangere nytårsbal. Det kørte så frem til og med 1987, hvorefter det blev stoppet p.g.a. manglende hjælpere. Når der nævnes nytårsbal, var det nytårsaften, det blev holdt.
1981 startede vi med præmiewhist på Hammershøj kro med en første præmie på 2.000 kr., det første spil var 11. januar, og der kom 176 spillere.
Dette fortsatte så også i 1982, men der var en nedgang i antal spillere, så der var ikke mere overskud i at holde disse spil.

Flere opgaver tages op
I 1983 skete der så meget i foreningen. Der begyndte vi med opsparingen ”Julens Glæde”. Det første år gav det starten til, at mange sparere er kommet med. I 1983 blev der indsamlet 53.800 kr. I 2002 var det indsamlet beløb 639.300 kr.
Dette år blev sports og soppefesten lagt sammen til en fest, således at de to udvalg kom til at arbejde sammen, de første dage af sports og soppefesten var det sporten, der var lagt an på, og de sidste var det mere det underholdende, man koncentrerede sig om.
Det var også året, hvor Støtteforeningen fik opgaven at stå for sponsorering til alle foreningens aktive idrætsudøvere. Denne opgave har støtteforeningen haft siden og har dermed den daglige kontakt til klubbens sponsorer.

Ind i arbejdet for en idrætshal
I 1985 fik Støtteforeningen så igen mod på at sætte arbejdet i gang for at få etableret en idrætshal i Hammershøj. Der blev nedsat et udvalg med en stor berøringsflade i omegnen således, at så mange kræfter som muligt var implicerede, og der blev lavet mange beregninger, om hvor stort behovet var for at få en hal netop i Hammershøj.
Det lykkedes udvalget at få en hal bygget, ganske vist kunne det ikke blive som en selvejende institution, men en kommunal hal. Indvielsen af hallen fandt sted den 17 november 1987.

Det gav arbejde til støtteforeningen rent sponsormæssigt. Alle hold ønskede sig nu overtræksdragter, og på dette tidspunkt havde håndboldafdelingen mange hold, men det lykkedes os at skaffe dragter til alle hold i løbet af sæsonen.
I 1985 blev det første reklameskilt opsat på stadion. Der er på nuværende tidspunkt 86 m, og der sker stadig udskiftning af reklameskiltene: nye kommer til, og andre tages ned.
Støtteforeningen fik også lavet en rullende tombola vogn, som blev anvendt i forbindelse med drive-in-banko og ved forsamlingshuset.
Som tiden er gået, er der blevet flere opgaver at varetage, det har medvirket til, at bestyrelsen i 1998 ønskede at udvide denne med 2 personer således, at der blev flere om opgaverne. Støtteforeningens bestyrelse er opdelt i forskellige udvalg, som laver forarbejdet inden bestyrelsesmøderne, så der kun er at rette dette til, når der holdes møder.

Ændringer i Idrætsforeningen Trojkas struktur
1990 tog Støtteforeningen initiativ til en ny struktur i IF. Trojka, således at der blev en hovedbestyrelse bestående af 3 personer valgt på IF. Trojkas generalforsamling og 2 personer udpeget fra Støtteforeningen.
Der blev så nedsat diverse udvalg i Idrætsforeningen til at varetage de sportslige opgaver og udvalg til at varetage kiosk banko og Trojka Nyt.

Opstart af julefrokost
 Året 1999 startede vi så op med at holde julefrokost i Forsamlingshuset, det har været pænt besøgt alle årene, både firmaer og private er gode til at bakke op om arrangementet.
 
IF Trojka | CVR: 13902313 | Stadionvej 13, Hammershøj, 8830 Tjele